Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO YOGOEVENTS.PL

Dziękujemy  za odwiedzenie  naszego serwisu  internetowego  udostępnianego  pod adresem  internetowymhttp://yogoevents.pl(dalej jako: „Yogoevents.pl”, „Serwis  Internetowy”, „Serwis”). Formularz Rejestracji na wydarzenia sportowe dostępny jest na subdomenie niniejszego Serwisu pod adresem: zawody.yooevents.pl  sklep.yogoevents.pl

Formuła  niniejszego  regulaminu zakłada  ustalenie  ogólnych  zasad  i  warunków korzystania   z   Serwisu Internetowego.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu  z Yogoevents.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.Zespół Yogoevents.pl

1)O NAS

Właścicielem Yogoevents.pl jest Małgorzata Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YO&GO EVENTS MAŁGORZATA LEWANDOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej  prowadzonej  przez  ministra  właściwego  do  spraw  gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wierzbno 72, 62-400 Słupca, NIP 6671727407,     REGON     367982869,     adres     poczty     elektronicznej: biuro@yogoevents.pl(dalej     jako: „Usługodawca”).

2)DEFINICJE

1.Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a.KARNET–karnet  uprawniający  do uczestnictwa   jako   zawodnik   w   zawodach   sportowych organizowanych  przez  Organizatora.Jeżeli tak zaznaczono w ofercie dotyczącej danych zawodów sportowych lub w Regulaminie Organizatora, karnet uprawnia do otrzymania dodatkowych produktów wchodzących w skład pakietu uczestnika zawodów sportowych
b.KODEKS CYWILNY–ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c.ORGANIZATOR–podmiot, organizujący zawody sportowe, których dotyczy dana oferta, w imieniu i na rzecz którego Usługodawca działa w ramach Serwisu Internetowego, w tym sprzedaż Karnetów.
d.PRAWO AUTORSKIE–ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
e.REGULAMIN–niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
f.REGULAMIN  ORGANIZATORA–regulamin danych zawodów sportowych organizowanych przez Organizatora, określający prawa i obowiązki uczestnika danych zawodów sportowych.
g.SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, YOGOEVENTS.PL–serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresamiinternetowymihttp://yogoevents.pl.
h.USŁUGA ELEKTRONICZNA –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
i.USŁUGOBIORCA –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych   przez   przepisy   powszechnie obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych-korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej dostępnej w Yogoevents.pl, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Pośrednictwa.
j.UMOWA POŚREDNICTWA–umowa, zgodnie z którą Usługodawca zobowiązuje się do rejestracji Usługobiorcy  jako  zawodnika  na  zawodach  sportowych  organizowanych  przez  Organizatora  i dostarczenia Karnetu, a Usługobiorca zobowiązuje się do wniesienia opłaty, którą Usługobiorca przekaże Organizatorowi.
k.USŁUGODAWCA–Małgorzata Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YO&GO EVENTS MAŁGORZATA LEWANDOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wierzbno 72, 62-400 Słupca, NIP 6671727407, REGON 367982869, adres poczty elektronicznej: biuro@yogoevents.pl.
l.USTAWA  O  PRAWACH  KONSUMENTA,  USTAWA–ustawa  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3)OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z YOGOEVENTS.PL

1.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych  ze stanem faktycznym.

2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4)USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:a.Formularz Rejestracji;
3.Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
4.Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5)UMOWA POŚREDNICTWA W REJESTRACJI

1.Serwis  Internetowy umożliwia zawarcie Umowy Pośrednictwa w sprzedaży karnetu uprawniającego do uczestnictwa  w  wydarzeniu  sportowym organizowanym  przez  Organizatora.Rodzaje,  opis  oraz  ceny wydarzeń sportowych i karnetów podane są na stronach Serwisu Internetowego.

2.Karnety dostępne w Serwisie Usługobiorca uzyskać korzystając z Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie– w  takim  wypadku Umowa Pośrednictwa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola „Dodaj do koszyka” a następnie wyboru sposobu płatności.

3.Korzystanie z Formularza Rejestracji rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę wydarzenia sportowego, zawarcie Umowy Pośrednictwa następuje po wykonaniu  przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków –(1) po wypełnieniu Formularza  Rejestracji (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu  formularza  zamówienia  pola  „Dodaj do koszyka” a następnie wyboru sposobu płatności –do  tego  momentu  istnieje  możliwość samodzielnej   modyfikacji   wprowadzanych  danych  (w  tym  celu  należy  kierować  się  wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie  przez Usługobiorcę następujących danych  dotyczących  Usługobiorcy:  imię  i  nazwisko, data urodzenia, płeć,adres  poczty  elektronicznej,  numer  telefonu  kontaktowego,  wiek oraz  dane  wymagane przez  Organizatora  celu  klasyfikacji  zawodników  w  określonych  kategoriach  w  ramach  zawodów sportowych, zgodnie z Regulaminem Organizatora.

4.Cena Karnetu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie  wraz  z  podatkami Karnetu będącego przedmiotem umowy, Usługobiorca jest  informowany  na stronach Serwisu w trakcie składania  zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Pośrednictwa.

5.Utrwalenie,  zabezpieczenie  oraz  udostępnienie Usługobiorcy treści  zawieranej Umowy  Pośrednictwa następuje poprzez
(1) udostępnienie niniejszego  Regulaminu  na  stronie  Serwisu  Internetowego oraz
(2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Pośrednictwa. Treść Umowy Pośrednictwa jest   dodatkowo   utrwalona   i   zabezpieczona   w   systemie   informatycznym Serwisu   Internetowego Usługodawcy.

6.Usługodawca udostępnia Karnet poprzez przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji.Jeżeli w skład Karnetu wchodzą dodatkowe elementy będące rzeczami ruchomymi, zostaną one przekazane Usługobiorcy przez Organizatora bezpośrednio podczas zawodów sportowych, których dotyczy Karnet.

7.Sposób i termin płatności tytułem Umowy Pośrednictwa:
a.Płatność tytułem umowy sprzedaży Produktu może być dokonana:
I.za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy;
II.za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl(spółka DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej   72,   30-552  Kraków,  NIP  6342661860,  REGON  240770255,  wpisana  do  rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych);
III.gotówką w  miejscu organizacji zawodów  sportowych,  przed przystąpieniem do udziału w zawodach

b.Termin płatności
Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w określonych w Regulaminie Organizatora.

6)KONTAKT Z YOGOEVENTS.PL
Zasadniczą  formą  bieżącej  komunikacji  na  odległość  z Usługodawcą jest   poczta elektroniczna   (e-mail: biuro@yogoevents.pl)oraz poczta tradycyjna (Wierzbno 72, 62-400 Słupca), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Yogoevents.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7)REKLAMACJE DOTYCZĄCE YOGOEVENTS.PL

1.Reklamacje  związane  z działaniem  Serwisu  Internetowego,  w  tym  reklamacje  dotyczące Umowy Pośrednictwa,Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@yogoevents.pl.2.Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) roszczenie Usługobiorcy; oraz
(3)  danych  kontaktowych składającego reklamację –ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.3.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8)ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
1.Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
(1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane  na  nośniku  materialnym,  jeżeli  spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą konsumenta  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.Z zastrzeżeniem pkt. 11ust.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11ust.  4  Regulaminu.  Do  zachowania  terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:w przypadku  Produktu  będącego  usługą,  której  wykonywanie -na  wyraźne  żądanie konsumenta -rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po  zgłoszeniu  takiego  żądania,  ma  obowiązek  zapłaty  za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Wierzbno 72, 62-400  Słupca lub  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres: biuro@yogoevents.pl.6.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.9)POZASĄDOWE  SPOSOBY  ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI  I  DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy  powiatowego  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4.Pod   adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna  jest  platforma  internetowego  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla  konsumentów  i  przedsiębiorców  dążących  do  pozasądowego  rozstrzygnięcia  sporu  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10)PRAWA AUTORSKIE
1.Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą  do  Usługodawcy  lub  innych  uprawnionych  podmiotów  trzecich  i  objęte  są  ochroną  Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.Znaki  handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 11)POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.Umowy zawierane poprzez Yogoevents.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2.Zmiana Regulaminu -Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych-w zakresie, w jakim te zmiany  wpływają  na  realizację  postanowień  niniejszego  Regulaminu.   Zmieniony   Regulamin  wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy  w  terminie  14  dni kalendarzowych  od  dnia  powiadomienia.  W  wypadku  gdyby  zmiana  Regulaminu  skutkowała wprowadzeniem  jakichkolwiek  nowych  opłat  lub  podwyższeniem  obecnych  Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3.W  sprawach  nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności:  Kodeksu  cywilnego;  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękujemy za uważną lekturę!W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji –prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Yogoevents.pl