Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO YOGOEVENTS.PL

Dziękujemy  za odwiedzenie  naszego  serwisu  internetowego  udostępnianego  pod adresem  internetowym  http://yogoevents.pl (dalej jako: „Yogoevents.pl”, „Serwis Internetowy”, ”Serwis”). Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności.

Zespół Yogoevents.pl
1. O NAS
Właścicielem Yogoevents.pl jest Małgorzata Lewandowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YO&GO EVENTS MAŁGORZATA LEWANDOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej  prowadzonej  przez  ministra  właściwego  do  spraw  gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Wierzbno 72, 62-400 Słupca, NIP 6671727407, REGON 367982869, adres poczty elektronicznej: biuro@yogoevents.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).
2)POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Dane  osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych,  zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3.Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
4.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

3)CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1.Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Usług Elektronicznych, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej.
2.Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcy:a.zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej lub Umowy Pośrednictwa;
3.Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorców Administratora:a.W  przypadku Usługobiorcy, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator  udostępnia  zebrane  dane  osobowe Usługobiorcy,    wybranemu    podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej.
4.Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Strony  Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu  kontaktowego;  adres zamieszkania(ulica,  numer  domu,  numer  lokalu,  kod  pocztowy,  miejscowość,  kraj),wiek,zawód, przynależność klubowa.
5.Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.
6.Usługodawca  przetwarza  również  zanonimizowane  dane  związane  z  korzystaniem  ze  Serwisu Internetowego(np. ilość Usługobiorców) do  generowania  statystyk  korzystania  z Serwisu  Internetowego oraz  Usług Elektronicznych.  Dane  te  mają  charakter  zbiorczy  i  anonimowy,  tj.  nie  zawierają  cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu Internetowego lub Usług Elektronicznych.

4)PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1.Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie   Serwisu   Internetowego   oraz   w   Regulaminie   Serwisu   Internetowego   danych   osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2.Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu   marketingu  bezpośredniego  własnych  produktów  lub  usług Usługodawcy podstawą  takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcy(zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).

5)PRAWO  KONTROLI,  DOSTĘPU  DO  TREŚCI  SWOICH  DANYCH  ORAZ  ICH POPRAWIANIA
1.Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,sprostowania  danych osobowych, czasowego  lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli  są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3.W   przypadku   udzielenia   przez Usługobiorcy zgody   na   przetwarzanie   danych   w   celu   marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4.W   przypadku,   gdy Usługodawca zamierza  przetwarzać  lub  przetwarza   dane Usługobiorcy w   celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6)POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

2.Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych  odpowiednią  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną,  a  w  szczególności zabezpiecza  dane  przed  ich  udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  obowiązujących  przepisów  oraz  zmianą,  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.Dziękujemy za uważną lekturę!W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji –prosimy o kontakt.Zapraszamy do współpracy,Zespół Yogoevents.pl

Polityka cookies

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do YO&GO Events .
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
YO&GO Events  używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.